Visie en Missie

Geloofsgrondslag:

De gemeente gelooft:

De gemeente aanvaard alleen de Bijbel als het geïnspireerde, gezaghebbende, enig onfeilbare Woord van God;

dat er één God is,

  • die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest,
  • Die geest, licht en liefde is,
  • Die almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, eeuwig, heilig en rechtvaardig is,
  • Die de Schepper is van hemel en aarde, terwijl Hij de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis;

dat God de Vader die in de hemel woont, van niemand afhankelijk is en alles doet naar Zijn wil en dat Hij alleen te kennen is door Jezus Christus, Die het beeld is van de onzichtbare God;

in de Persoon van Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn goddellijke en menselijke natuur, Zijn zondeloos sterven, de werkelijkheid van Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn vergoten bloed tot verzoening van onze zonden, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart waardoor Hij nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voor de gelovigen bidt, Zijn persoonlijke wederkomst om al de Zijnen in Zijn heerlijkheid op te nemen en Zijn rijk op aarde te vestigen;

In de Persoon van de Heilige Geest, Die Christus’ Gemeente verzamelt, Die in de gelovigen woont en hen allen wil vervullen en leiden, waardoor zij in staat zijn tot eer van God te leven;

dat door de zondeval alle mensen zondaars zijn en verloren, en alleen uit genade gered kunnen worden door de verzoening, bewerkt door de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus;

dat de Gemeente de tempel van God en het lichaam van Christus is, waarvan Hij het Hoofd is. Tot deze Gemeente behoren alleen zij, die op grond van persoonlijk geloof en bekering door de Heilige Geest zijn wedergeboren en zo de verlossing in Christus ontvangen hebben. Zoals de gelovige alleen op grond van zijn geloof de Here Jezus als Redder en Heer van zijn leven heeft leren kennen, zo heeft hij ook alleen op grond van dit geloof, op hetzelfde moment, de Heilige Geest in Zijn volheid ontvangen, is hij een kind van God en een volgeling van de Here Jezus en eveneens door de doop met de Geest toegevoegd tot het lichaam van Christus;

in de geestelijke eenheid van allen die oprecht in de Here Jezus geloven en het algemeen priesterschap van alle gelovigen, wat in de plaatselijke gemeente gestalte dient te krijgen.

dat Israël nog steeds Gods uitverkoren en geliefd volk is, terwijl de genadegaven en de roeping Gods ten aanzien van dit volk onberouwelijk zijn. De Gemeente bestaat dan ook niet in de plaats van dit volk, maar dankzij Israël.

In de twee inzettingen die de Here Jezus gegeven heeft:

  • De doop, welke naar de oorspronkelijke vorm en orde door onderdompeling en alleen aan gelovigen voltrokken mag worden,
  • Het avondmaal, dat als gedachtenis aan Christus’ lijden en sterven en als een verbondenheid met Zijn lichaam gevierd dient te worden.

Missie:

Het doel van de gemeente is:

  • Gelovigen samen te voegen omdat zij het lichaam van Christus is. Jezus is Heer van de Gemeente
  • Gelovigen op te bouwen in geloof en liefde, ze bekend te maken met de volheid van God in Christus zodat Christus door de Heilige Geest Zijn werk in de gemeente kan volbrengen.
  • Gelovigen aan te sporen om met heel hun hart en volledig God te dienen, de komst van Jezus te verwachten en getuigen te zijn van Zijn verlossingswerk
  • Ongelovigen op te roepen om zich te bekeren tot God en hen op grond van hun geloofsgetuigenis te laten dopen. Dan zullen zij in verbondenheid met God en de gelovigen leven.

We hebben onze visie en missie uitgewerkt en verwoord in 4 verschillende geloofswaarden: Gemeenschap vormen, opbouwend, discipelschap en evangeliserend.

Deze geloofswaarden vormen de kern van onze gemeenschap. Lees hierover meer op onze pagina: Onze geloofswaarden