Geloofsvragen

Een paar belangrijke vragen

Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang zijn.

We willen u ook laten zien dat de Bijbel een antwoord op deze vragen geeft.

Neemt u de uitdaging aan om te kijken of u het antwoord op deze vragen kunt vinden?

Wie ben ik?

De Bijbel zegt dat alle mensen hebben gezondigd en God niet kennen (Romeinen 3:23)

De Bijbel discrimineert niet. Iedereen heeft gezondigd! Je ouders, je familie, je vrienden, je kinderen. En u of jij dus ook! Dat is niet een mening van mensen, maar dat zegt de Bijbel. Een boek heeft geen gevoelens. De mensen die in de Bijbel staan beschreven natuurlijk wel. Maar alles wat over elk mens wordt geschreven is geen mening van mensen. Het is hoe God naar mensen kijkt. God staat boven mensen en Hij kan dus van een afstand alles en iedereen overzien. In de Bijbel maakt Hij bekend wat Hij ziet. Ja, daarvoor gebruikte God gewone mensen. Maar de Bijbel zegt ook dat God ervoor heeft gezorgd, dat die mensen niet zelf bepaalden wat er in de Bijbel staat. God doet dat, door de Heilige Geest (2 Timotheüs 3:16-18)

De Bijbel zegt dat alle mensen door de zonde zullen sterven (Romeinen 6:23)

Maar wat is dan die zonde? Ik ben me niet bewust dat ik iets verkeerd heb gedaan. Misschien denk je zelfs wel aan de goede dingen die je hebt gedaan. Daar heeft God toch niets op tegen? Nee, God heeft er niets op tegen als je goede dingen doet. Het zijn de dingen die ingaan tegen Gods bedoelingen (zoals dat in de Bijbel is verwoord) die bepalen of je naast die goede dingen ook hebt gezondigd.

Wat je doet zegt veel over wie je bent. Iemand zei eens: “Je bent wat je doet, als niemand (mee)kijkt. Zeg eens eerlijk: doe je dan ook alles goed volgens de Bijbel? Is er iets waarvan je zelf weet dat het niet volgens de weg van de Bijbel gaat of is gegaan? Dan heb je gezondigd. En de Bijbel zegt je nu alvast dat dit voor iedereen geldt.

Voor de Bijbel beginnen we dus vanaf een gelijke positie. Het is niet belangrijk wat je gedaan hebt, maar wat je daarmee doet, nu je weet dat God een andere bedoeling met je heeft.

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. (1 Johannes 1:8-10)

Misleidt jezelf dus niet. Ook jij hebt gezondigd. Wat je ermee doet is nu belangrijk. Bovenstaande Bijbelgedeelte zegt dat wij onze zonden moeten belijden. Dat wil zeggen dat we eerlijk moeten toegeven dat we niet volgens Gods bedoeling hebben geleefd en gehandeld. Dat is een hele belangrijke stap.

Vervolgens moeten we erkennen dat we daar Jezus voor nodig hebben. ‘Hij is getrouw en rechtvaardig’ gaat over Jezus. Hij kan onze zonden vergeven. Hoe? Door de schuld op zich te nemen die jij eigenlijk draagt.

Waarom zou Hij dat doen? Dat is gemakkelijk en moeilijk tegelijkertijd. Omdat Hij van jou houdt. Jezus houdt niet van je zonde. Hij kent je verleden. Zijn vraag is alleen: ga je met mij een nieuwe toekomst tegemoet? Een toekomst waarin je die schuld niet langer hoeft te dragen omdat Jezus dat voor je doet? Dat kan! Geloof dat Jezus voor jouw zonden is gestorven en vraag Hem om ook jou te redden.

Voel jij je dan opeens anders? Ja en nee. Zo gemakkelijk is het niet om te erkennen dat jij je hele leven een verkeerde weg hebt bewandeld. Als je dat eerlijk toegeeft kan je dat enorm opluchten. Wil dat zeggen dat je dan opeens niet meer die verkeerde keuzes kan maken? Nee hoor. Dat blijft hetzelfde. Het verschil is dat jij er de schuld niet meer voor draagt. Bovendien zal je dan vaak aan die opluchting denken en zeggen: ik wil het anders doen. Ik wil wel volgens de Bijbel leven. Je zal zeker nog fouten maken. Maar zolang je dat eerlijk blijft toegeven  en jezelf niet misleidt, kan de Here Jezus je ook die zonde vergeven. Dat is wat we leren van deze Bijbelverzen.

Hoe moet ik dat nieuwe leven dan beginnen?

Het is vrij eenvoudig: erken dat je gezondigd hebt, vraag Jezus om je te redden en je vergeving te schenken voor je zonden en vraag de Heilige Geest om je te helpen voortaan te leven volgens de Bijbel

Je begint door bijvoorbeeld het volgende gebed te bidden. Dat mag samen met iemand anders, die je daarin wil helpen. Je mag het ook bidden als je alleen bent. God hoort je gebed altijd! Zelfs als je het alleen maar denkt in je hoofd, dan weet God het ook. Hoe weet ik dat? Wel, dat zegt de Bijbel. Kijk maar:

HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. (Psalm 139: 1-4)

 

Zie je het? God ziet zelfs wat je denkt, zelfs al spreek jij je gedachten niet uit. Je kan dus ook zachtjes bidden of ‘in je hoofd’ bidden. Ook dan hoort God je gebed. Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen bidden:

“Here Jezus, ik ben een zondaar.
Ik dank u, dat U de straf voor mijn zonden gedragen hebt.
Vergeef a.u.b. mijn zonden en kom nu in mijn hart en leven.
Ik aanvaard U als mijn Redder.
Dank u, dat u naar mijn gebed wilde horen
en mij een kind van God wilde maken.
Amen.”

Wat zegt de Bijbel over het leven na de dood?

Het loon op de zonde is de dood. Maar het loon voor mensen die eerlijk naar God zijn gebleven in hun leven en om vergeving hebben gevraagd, krijgen eeuwig leven. Kijk maar:

“Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (Johannes 3:16)

Jezus zei:

“Ik ben gekomen, zodat zij leven hebben en overvloed.”
(Johannes 10:10)

God wil dus helemaal niet dat we verloren gaan. Het mag dan onze eigen schuld zijn, maar God wil die schuld overnemen. In plaats van jou sterft Jezus, Gods Zoon. Maar Jezus is niet alleen gestorven. Hij stond ook weer op uit de dood. En precies dat zal jij ook ontvangen als je in Hem gelooft. Ook jij zal dan in plaats van de eeuwige dood het eeuwige leven ontvangen. Je zal dan voor altijd bij God zijn. Dat is ook wat God wil

God bewijst dat Hij van u houdt

“God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.” (Romeinen 5:8)

Jezus zei:

“Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” (Johannes 14:6)

God heeft Zijn liefde bewezen, doordat de Here Jezus stierf, toen er nog niet één christen was. Hij stierf dus niet voor christenen, maar voor zondaars! De Here Jezus is de enige Weg tot het Vaderhart van God. Hij is de enige betrouwbare waarheid in een wereld vol leugen en bedrog. Als Hij zegt, dat Hij de enige weg tot God is, dan is dat de waarheid. Hij is ook de enige die ons het leven tot in eeuwigheid kan schenken.

De Here Jezus zei:

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij Hem binnenkomen.” (Openbaring 3:20)

“Aannemen” is: aanvaarden wat je geschonken wordt. God schenkt ons Zijn Zoon als onze Verlosser. Wij moeten Hem aannemen.

“Geloven” heeft in de Bijbel een heel andere betekenis dan in het Nederlands spraakgebruik. Geloven is in de Bijbel een daad: je gaat geloven in de Here Jezus, je gaat Hem vertrouwen.

Heeft u ook vragen? Wilt u meer weten? Kunnen wij u verder helpen? Een maal per jaar geven wij een cursus christelijk geloof. We leggen iedereen die daar meer van wil weten dat uit wat de Bijbel nog meer zegt. Bijvoorbeeld:

  • Wie is God volgens de Bijbel?
  • Wie is Jezus volgens de Bijbel?
  • Wie is de Heilige Geest volgens de Bijbel?
  • Geloven christenen in drie goden of één God?
  • Hoe moet ik omgaan met lijden en verdriet volgens de Bijbel?
  • Hoe kan ik groeien en sterker worden in geloof (vertrouwen)?

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.