Baptisten

Baptisten? Wie zijn dat?

Baptisten zijn evangelische christenen die zich onderscheiden in hun geloofsbeleving, de doop en de gemeente.  Baptisten komen voort uit de Engelse, Puriteinse stroming. Zij streefden een kerk na waarin Gods Woord in alles als uitgangspunt voor het geloof en handelen van de kerk werd genomen. Alleen dat wat in de Bijbel staat, gold als gezaghebbend. Wat niet in de Bijbel te vinden was werd direct afgeschaft. Ook vanuit Zwitserland ontstond een gelijksoortige groep mensen: de Anabaptisten.

Geloofsbeleving

In onze geloofsbeleving hebben we het beste van twee werelden gecombineerd. We hebben geen vaste liturgie en zingen zowel oudere als moderne liederen. De prediking is gegrond in Gods Woord, maar wordt wel begrijpelijk uitgelegd. Ook stimuleren we elkaar om het geloofsgesprek aan te gaan, bijvoorbeeld op kringavonden, maar onderzoeken we de Bijbel net zo goed tijdens bijzondere Bijbelstudies. We bieden ruimte aan jong en oud voor hun geloofsbeleving en willen zo ook verbindingen aangaan tussen generaties. Kortom: we zijn vrij met respect voor traditie.

De doop

Een voorbeeld van het verlangen om vanuit Gods Woord gemeente te zijn is de (geloofs)doop, die overeenkomt met de doop in de begintijd van de christelijke gemeente.

 • Baptisten geloven dat ieder mens zelf een antwoord moet geven op de oproep tot bekering.
 • Ze geloven dat je in de doop laat zien dat je tot geloof bent gekomen.

We lezen over de opdracht tot dopen in Mattheus 28: 19, herhaald door de apostel Petrus in Handelingen 10: 47-48.

Tijdens de doop wordt de dopeling volledig ondergedompeld. Dat heeft te maken met het Griekse woord in de Bijbel voor dopen. Het woord ‘Baptizoo’ betekent letterlijk onderdompeling. Alleen door onderdompeling kan zichtbaar gemaakt worden wat de doop bedoelt te laten zien, nl. dat de gedoopte met Christus gestorven en begraven is en met Hem is opgestaan tot een nieuw leven (Romeinen 6:4). Baptisten dopen daarom geen (jonge) kinderen of zuigelingen, omdat niet kan worden aangenomen dat de gedoopte werkelijk gelooft of geloven gaat.

 

De gemeente

Slechts zij die uit vrije wil hun leven in de handen van de Here Jezus hebben overgegeven worden gedoopt en daardoor lid van de gemeente. De gemeente bestaat dan ook uit mensen, die allen een beslissing genomen hebben om de Here Jezus als Heiland en Heer in hun leven te aanvaarden. Zij zijn overtuigd van het feit, dat God ook hun Vader is, hen liefheeft en voor hen zorgt.

Onze gemeentevorm is zodanig dat er een raad van oudsten is aangesteld voor de uitvoering van besluiten die door alle leden gezamenlijk worden genomen. Deze besluiten zijn gebaseerd op het gezamenlijk onderzoeken van Gods wil vanuit de Bijbel en de leiding van de Heilige Geest. We proberen de Bijbel te lezen vanuit onze tijd. Die vorm van gemeente zijn is gebaseerd op het priesterschap van alle gelovigen. We kennen wel oudsten en een voorganger. Zij geven geestelijk onderwijs aan de gemeente en de gemeente onderzoekt op haar beurt of dit geestelijk onderwijs Bijbels is, zodat het in de praktijk kan worden gebracht.

Wat ze verder geloven

 • Baptisten geloven in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, dat het richtsnoer voor leer en leven moet zijn.
 • Baptisten belijden de Drie-enige God
 1. God de Vader, die Zijn Zoon Jezus zond
 2. God de Zoon: de Here Jezus, die de Redder der wereld is. Wij hebben Jezus als Verlosser aanvaard.
 3. God de Heilige Geest, Die gelovigen wil leiden als gemeente en in hun leven, zodat ze steeds meer op God gericht zullen worden.
 • Baptisten zien een Bijbelse oproep tot levensheiliging.
 • Baptisten zijn uitgesproken rechtzinnig in hun (persoonlijk) geloof in de Here Jezus.
 • Baptisten geloven dat de roep van God, door de Heilige Geest aan mensen om tot bekering te komen en met God verzoend te worden nog altijd geldig is. Dat kan door in Jezus te geloven als degene die voor de zondaar is gestorven.
 • Baptisten verwachten de komst van de Heer Jezus, die uitloopt op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Onze gemeente heeft een sterke verbondenheid met het volk Israël, Gods uitverkoren volk, en gelooft dat die verbondenheid zichtbaar mag worden gemaakt in allerlei vormen van steun en gebed.

Ieder die het bovenstaande gelooft en Jezus aanvaardt als Heer, wordt aangemoedigd daarvan getuigenis afleggen van dit geloof, op grond daarvan worden gedoopt en toe te treden tot de gemeente.