ANBI

De Baptistengemeente Alphen aan den Rijn, gevestigd in de Triomfatorkapel te Alphen aan den Rijn draagt de naam:

Baptistengemeente Alphen aan den Rijn

Het is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2.2 van het Burgerlijk Wetboek en is gevestigd te Alphen aan den Rijn. De gemeente wordt geregeerd door de statuten van de Baptistengemeente Alphen aan den Rijn goedgekeurd in de ledenvergadering van 28 februari 2008.

Grondslag:

De gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enig onfeilbare Woord van God.

Doel:

De doelen van de gemeente zijn:

Naar Bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen om het in artikel 2 lid f, g en i van de Statuten gestelde, gestalte te kunnen geven.

De leden op te bouwen in het geloof en de liefde, en hen bekend te maken met de volheid Gods-in Christus, opdat Christus door de Heilige Geest Zijn werk in hen kan volbrengen.

De leden aan te sporen van harte en volkomen God te dienen, de komst van Jezus Christus te verwachten en medegetuigen te zijn van Zijn verlossingswerk.

Ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich als belijdenis van hun geloof in Christus te laten dopen en in verbondenheid met de Heer en met andere gelovigen te leven.

De gemeente tracht haar doelen te bereiken door middel van:

De prediking van Gods Woord, waar en wanneer mogelijk, zowel in binnen- als buitenland.

Het houden van onderlinge samenkomsten, alsmede alles wat strekken kan tot onderlinge stichting, opbouw en terechtwijzing, tot het betonen van liefde en goede werken.

De opvoeding en onderwijzing van de jeugd.

Het bijeenbrengen van de benodigde gelden ter verzorging van de financiële behoeften van de gemeente en om in de noden van de behoeftigen naar vermogen te voorzien.

ANBI status:

De gemeente is op 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een kerkelijk algemeen nut beogende instelling.

RSIN nr.: 810102468
Kvk nr.: 27369454

Contactgegevens:

Triomfatorkapel

Bezoekadres: Molenwerfstraat 1, 2405 BX Alphen aan den Rijn
Postadres: Postbus 383, 2400 AJ Alphen aan den Rijn

Website: www.baptistenalphen.nl
Email: [email protected]
Secretaris: [email protected] A. van Rijn tel. 0172 – 491 779

Rabobank: NL75RABO0301691312 t.n.v. Baptistengemeente Alphen aan den Rijn

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de gemeente berust bij de raad van de gemeente, die hiertoe door de ledenvergadering is aangesteld.

De raad van de gemeente bestaat uit tenminste 5 leden. De huidige raad bestaat uit:

 • Een voorganger die de functie van voorzitter bekleedt.
 • secretaris
 • penningmeester/ouderling
 • vijf ouderlingen
 • één diaken

Het beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de NGA zie: https://baptistenalphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/WAPregeling.pdf

Leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

Vrijwilligers ingezet als dienstverlener tijdens de verhuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding binnen de daarvoor fiscale grenzen.

Gastsprekers ontvangen een vergoeding van € 85.00 per preekbeurt en een reiskostenvergoeding.

Verslag activiteiten:

 • Wekelijks twee samenkomsten op zondag
 • Bijbels onderwijs aan kinderen in zondagsscholen
 • Bijbelstudie voor jongeren
 • Bijbelstudie voor ouderen
 • Gesprekskringen tot opbouw van de onderlinge band, zoals Overdagkring, Vrouwenochtend, Open Huisavonden en Ouderenmiddagen.
 • Diverse kinder- en jeugdactiviteiten zoals jeugdweekend, kinderkamp, knutselmiddagen en zaterdagse activiteiten voor jongeren
 • Jaarlijks een gemeentevergadering en een jaarvergadering
 • Activiteiten t.b.v. de zendingsprojecten
 • Evangelisatieactiviteiten

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het beleidsplan is 28 februari 2008 voor onbepaalde tijd opgesteld en wordt jaarlijks op actualiteit getoetst.

Het doel, het beleid en het werk van de Baptistengemeente:
 • De verkondiging van het evangelie aan hen die God niet kennen
 • De opbouw van gelovigen
 • Mensen helpen om Bijbelse antwoorden te vinden op levensvragen en levensproblemen
 • Deze doelen worden nagestreefd in de prediking en de liturgie van de kerkdiensten, bij Bijbelstudie-avonden en gesprekskringen
 • De gemeente kan bekendheid geven aan activiteiten door middel van eigen publicaties en door middel van andere publieke organen (o.a. advertenties)
Het bestuur:
 • Het bestuur van de gemeente berust bij de raad van de gemeente die hiertoe door de ledenvergadering is aangesteld
 • De raad is het beleidsbepalende orgaan
 • De ledenvergadering zal tenslotte zijn goedkeuring verbinden aan beleidsbesluiten en aan wijzigingen van beleid van de raad
Financiën:
 • De gemeente maakt geen winst en dient geen commercieel belang
 • Aan de voorganger(s) en eventueel aangestelde medewerkers worden salarissen uitbetaald en onkostenvergoedingen
 • Om de uitgaven te kunnen dekken worden collecten, vrijwillige bijdragen en andere wettige middelen gebruikt
 • De raad houdt toezicht op het financiële beleid
 • De penningmeester zorgt dat er jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar beschikbaar is
 • Bij een eventueel opheffen van de gemeente zullen een batig saldo en de bezittingen geschonken worden aan een Christelijke-Evangelische organisatie.
Staat van baten en lasten: